การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2560

  • การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2560
  • การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2560
  • การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ทางบริษัท ไมตี้ฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมประจำปี เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น