กิจกรรมทำบุญประจำปี 2560

  • กิจกรรมทำบุญประจำปี 2560
  • กิจกรรมทำบุญประจำปี 2560
  • กิจกรรมทำบุญประจำปี 2560
     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ทางบริษัท ไมตี้ฯได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีบริษัท นำโดยคุณสมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล กรรมการผู้จัดการ และร่วมด้วยคณะพนักงานไมตี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักสามัคคีและมีสมาธิในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในสายงานต่างๆอีกด้วย