การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2561

  • การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2561
  • การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2561
  • การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2561
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท ไมตี้ฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมประจำปี เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น